Διαπίστευση

Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με τα παρακάτω συστήματα/πρότυπα.

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020, Αριθμός Πιστοποιητικού 269-6
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021, Αριθμός Πιστοποιητικού 12-7
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065, Αριθμός Πιστοποιητικού 997-3

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη σελίδα του Ε.ΣΥ.Δ. (www.esyd.gr) και στους επισυναπτόμενους πίνακες διαπίστευσης.