ΕΞ.Υ.Π.Π. ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ – Πιστοποίηση ISO 9001 , ISO 14001 & ISO 45001 από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.

Η ΕΞ.Υ.Π.Π. ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, μια από τις πιο δυναμικές ΕΞ.Υ.Π.Π. στην Ελληνική αγορά, με πιστοποίηση ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.

Γενικά

Η ΕΞ.Υ.Π.Π. ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ με πολυετή πείρα σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό να παρέχει στις επιχειρήσεις αλλά και τους εργαζόμενους υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που στόχο έχουν την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου. Διαθέτοντας ένα άριστα οργανωμένο πανελλαδικό δίκτυο έμπειρων και καταρτισμένων συνεργατών συμβουλεύει εργοδότες και εργαζόμενους ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους, να τους αξιολογούν και να προβαίνουν σε όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων.

Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, ενώ παράλληλα συμβάλλει σημαντικά στην δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας, που οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων καθώς και στην κάλυψη των νομοθετικών τους υποχρεώσεων με υπηρεσίες όπως η εκπόνηση της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, η σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ και η διενέργεια Μετρήσεων φυσικών και χημικών παραγόντων.logo ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ΕΞ.Υ.Π.Π. ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ σήμερα καλύπτει όλο και περισσότερους επιχειρηματικούς κλάδους. Οι υπηρεσίες της διαρκώς διευρύνονται και περιλαμβάνουν τη Βιομηχανική Ασφάλεια, την ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα, την Ασφαλή Διακίνηση Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR), τα προγράμματα Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού (EAP), την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης (ISO), την Εκπαίδευση προσωπικού και άλλες υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων.

Πιστοποίηση ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001

Η εταιρεία ΕΞ.Υ.Π.Π. Εργοασφάλεια είναι πιστοποιημένη από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. στο ISO 9001:2015 από το 2017. Το 2021 επέκτεινε την συνεργασία μας και σε άλλα δύο πρότυπα το ISO 14001 και το ISO 45001. Τον 03/2023 τηρώντας με συνέπεια τις διαδικασίες που αφορούν την Διαχείριση Ποιότητας αλλά και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε συνδυασμό με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία κατάφερε να ανανεώσει την πιστοποίησή της και για την επόμενη τριετία δεσμευόμενη της τήρησης της καθ’ όλη την διάρκεια της επόμενης τριετίας