Ν. 4638/18-11-2019 – Παράταση Κατάταξης Ξενοδοχείων και Κάμπινγκ

Μέχρι το τέλος του 2021, παρατείνεται η προθεσμία κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων (ξενοδοχείων και κάμπινγκ), σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4638 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης σήμερα στις 18-11-2019.

Τα βασικά στοιχεία του άρθρου 20 είναι:

  • Η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι 31.12.2021. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση ΠΥΤ μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος, κατά τις κείμενες διατάξεις.
  • Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης εκδοθεί έως 31.12.2020, η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη.
  • Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης εκδοθεί από 1.1.2021 έως 31.12.2021, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη.
  • Για τα καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη του.

Κάντε κλικ στο παρακάτω αρχείο για να διαβάσετε τον Νόμο: