Διαδικασία Ασφαλούς Ανάμιξης

Η διαδικασία ασφαλούς ανάμιξης μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω του αγωγού ξηράς κατά την διάρκεια της φόρτωσης/εκφόρτωσης, είτε ενώ το πλοίο είναι αγκυροβολημένο, ούτως ώστε να μην είναι απαραίτητο για το πλοίο να δέσει σε προβλήτα.

Και στις δύο περιπτώσεις, γίνεται δειγματοληψία του φορτίου και έπειτα στο εργαστήριο πραγματοποιείται μια σειρά δοκιμαστικών αναμίξεων και αναλύσεων ώστε να βρεθεί η κατάλληλη δοσολογία του προσθέτου που επιτυγχάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Με αυτή την διαδικασία εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση της υπερδοσολογίας.

Έπειτα τα πρόσθετα διαχέονται απευθείας στο φορτίο, σύμφωνα πάντα με την μέθοδο που συστήνεται από τον χημικό κατασκευαστή. Μετά την ολοκλήρωση της ανάμιξης, γίνεται δειγματοληψία και ανάλυση εκ νέου ώστε να επιβεβαιωθεί η επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.