Κατάταξη ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων

Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε., ως αμιγώς Ελληνική εταιρία, βρίσκεται με συνέπεια δίπλα στον Έλληνα επιχειρηματία, συνδυάζοντας την απλότητα και την ταχύτητα με την έγκυρη και ποιοτική παροχή υπηρεσιών και στον χώρο των ελέγχων κατάταξης ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων (τουριστικών καταλυμάτων).

Το νέο σύστημα κατάταξης τουριστικών επιχειρήσεων (Κατάταξη ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων, βάσει του Νόμου υπ’αριθ. 4276/30.7.2014 και του σχετικού Νομοθετικού Πλαισίου(*), έρχεται να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ακολουθώντας τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα αξιολόγησης. Κάθε επιχείρηση – ξενοδοχείο, ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, διεκδικεί μόρια, ο αριθμός των οποίων καθορίζει και την τελική κατάταξη σε αστέρια . Τα Πιστοποιητικά Κατάταξης εκδίδονται από το Ξ.Ε.Ε. (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος) με βάση Τεχνική Έκθεση, η οποία συντάσσεται από Φορείς, όπως η εταιρεία μας, διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης). Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και για τις επιχειρήσεις Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων. Ο διαπιστευμένος φορέας που επιλέγεται από την επιχείρηση συντάσσει τεχνική έκθεση στην οποία καταγράφονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια που πληρούνται από την επιχείρηση καθώς και ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει η επιχείρηση από την εφαρμογή τους, και βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για την κατάταξη της επιχείρησης σε συγκεκριμένη κατηγορία κλειδιών. Η τεχνική έκθεση κατατίθεται στην οικεία ΠΥΤ (Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού) όπου με την σειρά της εκδίδει το αντίστοιχο πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύματος

Το δίκτυο των άρτια εκπαιδευμένων και καταρτισμένων επιθεωρητών της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. δίνει προστιθέμενη αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες διακρίνονται για την αξιοπιστία και το κύρος τους και περιλαμβάνουν πιστοποιήσεις σε ένα ευρύτατο φάσμα επιχειρηματικών κλάδων.

Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου κατάταξης ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων και πιστοποίησης ISO – Συστημάτων Διαχείρισης από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. προσδίδει ξεκάθαρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις τουριστικές επιχειρήσεις.

Σημείωση: 

Παρατείνεται η προθεσμία κατάταξης των υφιστάμενων ξενοδοχείων και των camping σε κατηγορίες αστέρων μέχρι 31/10/2023 (ΦΕΚ Α' 83/2023) με τις εξής διαφοροποιήσεις :

  • Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων έχει εκδοθεί έως τις 31/12/2020, η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη
  • Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί από 1/1/2021 μέχρι 31/10/2023, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη.
  • Όσα ξενοδοχεία έχουν καταταγεί μέχρι και την 31/12/2020, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη του.
  • Όσα ξενοδοχεία έχουν καταταγεί από 1/1/2021 έως 31/12/2022, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη του 

 

(*)Το Νομοθετικό Πλαίσιο περιλαμβάνει:

ΦΕΚ  155/A/22.10.2014
ΦΕΚ  10/Β/09.01.2015
ΦΕΚ  14/Β/12.01.2015
ΦΕΚ  69/Β/16.01.2015

ΦΕΚ  3387/B/20.10.2016
ΦΕΚ  4242/Β/05.12.2017
ΦΕΚ  3119/Β/31.07.2018
ΦΕΚ  4822/Β/30.10.2018

ΦΕΚ  365/Β/02.02.2021

ΦΕΚ Α' 83/2023

Μπορείτε να βρείτε όλες τις παραπάνω αποφάσεις συνημμένες εδώ.