Πολιτική Ποιότητας

Ενημερωθείτε για τις Πολιτικές Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας, Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Πολιτική ποιότητας της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. είναι η διατήρηση του υψηλότερου επιπέδου επαγγελματισμού και εξυπηρέτησης στη παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητων Επιθεωρήσεων και Μετρήσεων στις βιομηχανίες πετρελαίου, αερίου, πετροχημικών, χημικών και μεταποίησης. Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. δεσμεύεται σε μια πολιτική που εξασφαλίζει ότι οι δραστηριότητές της διεξάγονται με φροντίδα για την Υγεία και Ασφάλεια του προσωπικού της, των πελατών και γενικότερα όλων όσων εργάζονται υπό τον έλεγχό της, με φιλικές προς το Περιβάλλον μεθόδους.

Η Εταιρία αναγνωρίζει και λαμβάνει μέτρα για να προστατέψει τα συμφέροντα των παρακάτω πέντε κυρίων μερών: μέτοχοι, πελάτες, υπάλληλοι, προμηθευτές/εργολάβοι και κοινωνία.

Όλοι οι υπάλληλοι της Εταιρίας έχουν κοινή δέσμευση στο Σύστημα Ποιότητας και στοχεύουν με συνέπεια στη προσφορά Υπηρεσιών Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις τόσο του Πελάτη όσο και των διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων.

Στόχος της Εταιρίας είναι η συνεχής βελτίωση όλων των Λειτουργικών Διαδικασιών της, καθώς και η παροχή όλων των υπηρεσιών της σε συμμόρφωση με τις σχετικές διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας.

Για την επίτευξη αυτών των πολιτικών, έχει αναπτυχθεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, στο οποί η Εταιρική Διοίκηση παρέχει την αμέριστη υποστήριξή της.